​​

 مشخصات آموزش و ترویج

مشخصات آموزش

عنوان

آموزش همگاني زلزله - اقدامات قبل از زلزله

توضیحات

 

پژوهشگاه بين‌المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIEES_PE@

فایل های پیوست از دارایی های دیجیتال

​​