سيستم سازه‌اي مهار-درز (gapped-inclined brace)

1400/03/04

نظرخواهي

مشاهده

پيش نويس غير قابل استناد قراردادهاي حوزه فناوري اطلاعات

1400/03/02

نظرخواهي

مشاهده

پيش نويس EPC 1400

1400/03/01

نظرخواهي در مورد پيش‌نويس جديد EPC

مشاهده

اطلاعيه فهارس 1400

1400/01/18

اعمال اصلاح در چند فهرست ابلاغي سال 1400

مشاهده

نظرخواهي-پيش‌نويس «ضوابط انتخاب سيلاب طراحي سدهاي بزرگ ايران»

1399/12/24

نظرخواهي-پيش‌نويس «ضوابط انتخاب سيلاب طراحي سدهاي بزرگ ايران»

مشاهده

ضوابط طراحي معماري ايستگاههاي قطار شهري و حومه

1399/11/12

نظرخواهي

مشاهده
مشاهده همه خبرها