ضوابط و معيارهاي فني طراحي و اجراي بندهاي زيرزميني

1398/03/08

ضوابط و معيارهاي فني طراحي و اجراي بندهاي زيرزميني

مشاهده

ضوابط و معيارهاي فني بهينه سازي و اقتصادي كردن عمليات سازه اي در آبخيزداري وآبخوانداري

1398/03/08

ضوابط و معيارهاي فني بهينه سازي و اقتصادي كردن عمليات سازه اي در آبخيزداري وآبخوانداري

مشاهده

معيارهاي فني نوع و نحوه‌ي استفاده از مصالح و نهاده‌ها در اقدامات اجرايي آبخيزداري وآبخوانداري

1398/02/28

معيارهاي فني نوع و نحوه‌ي استفاده از مصالح و نهاده‌ها در اقدامات اجرايي آبخيزداري وآبخوانداري (جلد اول: مصالح و نهاده ها)-(جلد دوم: عمليات و اقدامات )

مشاهده

نياز به تجديد ثبت‌نام در سامانه سما از 980226 الي 980230

1398/02/14

نياز به تجديد ثبت‌نام در سامانه سما از 980226 الي 980230

مشاهده

پيش‌نويس دستورالعمل رسيدگي به مشخصات فني عمليات اجرا شده

1398/02/11

پيش‌نويس نشريه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل رسيدگي به مشخصات فني عمليات اجرا شده"

مشاهده

پيش‌نويس جلد اول و دوم آيين‌نامه بتن ايران - مصالح و مسايل اجرايي و تحليل و طراحي سازه‌هاي بتني- نسخه 13971226

1397/12/28

پيش‌نويس جلد اول و دوم آيين‌نامه بتن ايران - مصالح و مسايل اجرايي و تحليل و طراحي سازه‌هاي بتني- نسخه 13971226

مشاهده
مشاهده همه خبرها