قطعي 3 ساعته سايت در روز سه‌شنبه 971102

1398/02/14

نياز به تجديد ثبت‌نام در سامانه سما از 980226 الي 980230

مشاهده

پيش‌نويس دستورالعمل رسيدگي به مشخصات فني عمليات اجرا شده

1398/02/11

پيش‌نويس نشريه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل رسيدگي به مشخصات فني عمليات اجرا شده"

مشاهده

پيش‌نويس جلد اول و دوم آيين‌نامه بتن ايران - مصالح و مسايل اجرايي و تحليل و طراحي سازه‌هاي بتني- نسخه 13971226

1397/12/28

پيش‌نويس جلد اول و دوم آيين‌نامه بتن ايران - مصالح و مسايل اجرايي و تحليل و طراحي سازه‌هاي بتني- نسخه 13971226

مشاهده

فهرست وارسي خدمات نظارت در كارهاي ساختماني (پيش نويس چك ليست كارهاي سازه)

1397/12/08

فهرست وارسي خدمات نظارت در كارهاي ساختماني (پيش نويس چك ليست كارهاي سازه)

مشاهده

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي طراحي معماري و طراحي داخلي ساختمان‌هاي قضايي

1397/12/04

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي طراحي معماري و طراحي داخلي ساختمان‌هاي قضايي

مشاهده

فهرست مصالح مشمول استاندارد اجباري 20-03-1397

1397/11/27

مصالح استاندارد اجباري تا تاريخ 20-03-1397

مشاهده
مشاهده همه خبرها