پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي فني مطالعات و اجراي عمليات پايدارسازي زمين‌لغزش‌ها بخش نخست(مطالعات رفتارسنجي زمين‌لغزش‌ها)

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي فني مطالعات و اجراي عمليات پايدارسازي زمين‌لغزش‌ها بخش نخست(مطالعات رفتارسنجي زمين‌لغزش‌ها)

1397/10/22 10:57
عنوان خبر:
پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي فني مطالعات و اجراي عمليات پايدارسازي زمين‌لغزش‌ها بخش نخست(مطالعات رفتارسنجي زمين‌لغزش‌ها)
متن خبر:

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي فني مطالعات و اجراي عمليات پايدارسازي زمين‌لغزش‌ها بخش نخست(مطالعات رفتارسنجي زمين‌لغزش‌ها) براي نظرخواهي ارائه مي شود:


فایل های ضمیمه: