فهرست مصالح مشمول استاندارد اجباري 20-03-1397

فهرست مصالح مشمول استاندارد اجباري 20-03-1397

1397/11/27 8:47
عنوان خبر:
فهرست مصالح مشمول استاندارد اجباري 20-03-1397
متن خبر:

به پيوست فهرست مصالح مشمول استاندارد اجباري تا تاريخ 20-03-1397 كه توسط همكاران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان فارس تهيه شده است براي بهره‌برداري لازم ارائه مي‌شود.

 

https://sama.mporg.ir/sites/Publish/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA/EducationView.aspx?mdid=31