فهرست وارسي خدمات نظارت در كارهاي ساختماني (پيش نويس چك ليست كارهاي سازه)

فهرست وارسي خدمات نظارت در كارهاي ساختماني (پيش نويس چك ليست كارهاي سازه)

1397/12/08 11:46
عنوان خبر:
فهرست وارسي خدمات نظارت در كارهاي ساختماني (پيش نويس چك ليست كارهاي سازه)
متن خبر:

دسترسی به سایت اطلاع رسانی پروژه:

 

http://sama.mporg.ir/Sites/PM/SitePages/DocView.aspx?PrjId=b563ae9d-e913-4954-b557-0850aea3c08c