دو بخشنامه در مورد نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل

دو بخشنامه در مورد نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل

1397/07/21 16:33
عنوان خبر:
دو بخشنامه در مورد نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل
متن خبر:

دو بخشنامه در مورد نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل

بخشنامه‌هاي شماره 376052 و 376049 در تاريخ 970718 ابلاغ شد:

 

https://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5037

https://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5038