پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي فني طراحي و اجراي بندهاي مشبك سرشاخه گير (چكدم مشبك)

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي فني طراحي و اجراي بندهاي مشبك سرشاخه گير (چكدم مشبك)

1397/10/22 10:55
عنوان خبر:
پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي فني طراحي و اجراي بندهاي مشبك سرشاخه گير (چكدم مشبك)
متن خبر:

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي فني طراحي و اجراي بندهاي مشبك سرشاخه گير (چكدم مشبك) براي نظرخواهي ارائه مي شود:


فایل های ضمیمه: