مشخصات ضابطه

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1396

ضوابط مالی قراردادی ,
1396/02/18
1396/02/18
1396/01/01
1396/02/18
96/1157563
گروه 2
21011103-96/1157563
تعرفه نظارت كارگاهي
مشترك , خدمات نظارت كارگاهي مشاوران
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/02/19دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 96  9764
2 1395/07/12راهنماي آناليز خودرو  1919
3 1395/07/12راهنماي آناليز خودرو 1392  1561