مشخصات ضابطه

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1396

ضوابط مالی قراردادی ,
1396/02/18
1396/02/18
1396/01/01
1396/02/18
96/1157563
گروه 2
21011103-96/1157563
تعرفه نظارت كارگاهي
مشترك , خدمات نظارت كارگاهي مشاوران
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/30دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 96  3304
2 1396/11/30راهنماي آناليز خودرو  907
3 1396/11/30راهنماي آناليز خودرو 1392  694