مشخصات ضابطه

دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت

ضوابط مالی قراردادی ,
1396/02/24
1396/02/20
1396/04/01
1396/02/20
96/1162634
گروه 2
21091103-96/1162634
نظارت حق‌الزحمه
مشاور , خدمات نظارت , ساخت
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/12/27فايلهاي راهنماي محاسبات  3052
2 1396/12/01دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت  4555