مشخصات ضابطه

دستورالعمل نحوه ارايه تجزيه‌بها همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران

ضوابط مالی قراردادی ,
1396/03/31
1396/03/31
1396/03/31
1396/03/31
96/1232579
گروه 1
21070735-96/1232579
پيشنهاد قيمت تجزيه بها
پيمانكار , بخشنامه تجزيه بها , بخشنامه تجزيه بها
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/03/31دستورالعمل نحوه ارايه تجزيه‌بها همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران  6661