مشخصات ضابطه

شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1396

ضوابط مالی قراردادی ,
1396/11/04
1396/11/03
1396/11/03
1396/11/03
96/1652321
گروه 1
21071301-96/1652321
فهرست بها تعديل شاخص پيمانكار
پيمانكار , تعديل , راه , ريل و راه‌آهن , ساختمان , تاسيسات برقي ساختمان , تاسيسات مكانيكي ساختمان
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/04شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1396  19871