مشخصات ضابطه

دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان هاي موجود

Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1395/09/29
1385/10/27
1386/02/01
1385/10/27
1393/07/01
100/177721
360
گروه 1
00010113-1385-360-0-0-FA
بهسازي لرزه‌اي زلزله مقاوم سازي ساختمان
كاهش خطرپذيري زلزله , دستورالعمل‌هاي مطالعاتي , سازه , ساختمان
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/08دستورالعمل بهسازي لرزه‌  225