مشخصات ضابطه

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود- ساختمان هاي بتني

Applicable Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings- Concrete Buildings
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1387/09/11
1387/09/11
1387/09/11
1387/09/11
363
بدون دستور العمل
00010101-1387-363-2-0-FA
مقاوم سازي بهسازي لرزه‌اي ارزيابي آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي بتني
كاهش خطرپذيري زلزله , مستندات و راهنماها , سازه , ساختمان , بتن
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/10راهنماي كاربردي دستورال  925