مشخصات ضابطه

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود- ساختمان‌هاي بنايي

Applicable Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings- Masonry Buildings
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1387/09/11
1387/09/11
1387/09/11
1387/09/11
363
بدون دستور العمل
00010101-1387-363-3-0-FA
مقاوم سازي بهسازي لرزه‌اي مصالح بنايي ساختمان‌هاي آجري ارزيابي آسيب‌پذيري
كاهش خطرپذيري زلزله , مستندات و راهنماها , ساختمان
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/10راهنماي كاربردي دستورال  658