مشخصات ضابطه

راهنماي انجام مطالعات خدمات جنبي در پروژه‌هاي بهسازي لرزه‌اي

Guidelines for Studies of Ancillary Services in Rehabilitation Projects
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1386/05/01
1386/05/01
1386/05/01
1386/05/01
390
بدون دستور العمل
32020101-1386-390-0-0-FA
مقاوم سازي بهسازي لرزه‌اي
كاهش خطرپذيري زلزله , مستندات و راهنماها , دستورالعمل‌هاي مطالعاتي , دستورالعمل‌هاي اجرايي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/14راهنماي انجام مطالعات خ  227