مشخصات ضابطه

راهنماي كاربردي انجام تحليل خطر زلزله

Guideline for Seismic Hazard Analysis
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1393/02/24
1393/02/24
1393/07/01
1393/02/24
93/16539
626
گروه 3
32020113-1393-626-0-0-FA
زلزله تحليل خطر شتاب زلزله
كاهش خطرپذيري زلزله , دستورالعمل‌هاي مطالعاتي , مديريت ريسك , مستندات و راهنماها
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/18راهنماي كاربردي انجام تحليل خطر زلزله  124