مشخصات ضابطه

راهنماي تحليل و طراحي لرز ه اي سدهاي خاكي و سنگريز

Guideline for Seismic Analysis and Design of Earth & Rockfill Dams
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1392/07/07
1392/07/07
1392/12/01
1392/07/07
92/58499
624
گروه 3
32020105-1392-624-0-0-FA
سد طراحي لرزه‌اي
كاهش خطرپذيري زلزله , مباني طراحي , سدسازي , ژئوتکنیک , مستندات و راهنماها
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/18راهنماي تحليل و طراحي لرز ه اي سدهاي خاكي و سنگريز  108