مشخصات ضابطه

آماده سازي مدارس در برابر زلزله

(Schools Earthquake Preparedness Program (Guidelines
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1394/07/08
1394/07/08
1394/10/01
1394/07/08
94/152767
406
گروه 3
32020309-1394-406-0-0-FA
زلزله كاهش خطر پذيري اجزاي غير سازه‌اي مدارس آماده سازي
كاهش خطرپذيري زلزله , برنامه‌ريزي , ساختمان , مستندات و راهنماها , آموزش و ترويج , بهره‌برداري
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/18آماده سازي مدارس در برابر زلزله  129