مشخصات ضابطه

نحوه دريافت مستندات فيزيكي در فرآيند تشخيص صلاحيت شركت‌هاي مهندسان مشاور و پيمانكاران

ضوابط مالی قراردادی ,
1396/11/19
1396/11/18
1396/11/18
1396/11/18
96/1685567
سایر
21011702-96/1685567
تشخيص صلاحيت
مشترك , تشخيص صلاحيت مشاور , تشخيص صلاحيت پيمانكار
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/19نحوه دريافت مستندات فيزيكي در فرآيند تشخيص صلاحيت شركت‌هاي مهندسان مشاور و پيمانكاران  1495