مشخصات ضابطه

واژگان دو زبانه مرجع مديريت بحران

DICTIONARY OF DISASTER MANAGEMENT
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1396/11/07
1396/11/04
1397/04/01
1396/11/04
96/1655259
715
گروه 3
32020120-1396-715-0-0-FA
بحران بلاياي طبيعي رويكرد يكپارچه تندباد دريايي كانون زلزله مركز فرماندهي بيمارستاني مديريت ريسك
كاهش خطرپذيري زلزله , تعاريف / واژه‌نامه / دانش‌نامه , مستندات و راهنماها
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/24واژگان دو زبانه مرجع مديريت بحران  168