مشخصات ضابطه

راهنماي طراحي لرزه‌اي ديوارهاي بنايي غيرسازه‌اي مسلح به ميلگرد بستر

ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1395/12/28
1395/12/26
1396/04/01
1395/12/26
95/1104380
729
گروه 3
32020107-1395-729-0-0-FA
ميلگرد طراحي لرزه‌اي ديوار بنايي ميلگرد بستر
كاهش خطرپذيري زلزله , ضوابط طراحي , سازه , ساختمان , مباني طراحي , طراحي جزئيات اجرايي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/24راهنماي طراحي لرزه‌اي ديوارهاي بنايي غيرسازه‌اي مسلح به ميلگرد بستر  311