مشخصات ضابطه

دستورالعمل طراحي، اجرا و نگهداري روسازي بتني راه‌ها- ضابطه 731

Design, Construction and Maintenance Manual for Highways Concrete Pavements
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1396/08/29
1396/08/29
1397/01/01
1396/08/29
96/1523992
0731
گروه 2
19010107-1396-0731-0-0-FA
رويه بتني روسازي راه ها روسازي
بتن , ضوابط طراحي , راه , مباني طراحي , ضوابط طراحي , امكان‌سنجي نهايي (توجيه فني، مالي، محيط‌زيستي، فرهنگي، اجتماعي، ميراث فرهنگي، پدافند غيرعامل و اقتصادي) , مطالعات پايه (فقط براي امكانسنجي تك مرحله‌اي) , طراحي جزئيات اجرايي , ساخت , بهره‌برداري
از تاريخ 970101 اين ضابطه جايگزين نشريه شماره 354 با عنوان "راهنماي طراحي و اجراي بتن غلتكي در روسازي راههاي كشور" شده است.
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/30دستورالعمل طراحي، اجرا و نگهداري روسازي بتني راه هااز تاريخ 970101 اين ضابطه جايگزين نشريه شماره 354 با عنوان "راهنماي طراحي و اجراي بتن غلتكي در روسازي راههاي كشور" مي شود. 60