مشخصات ضابطه

دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي آجري متداول موجود

Instructions for Seismic Evaluation and Rehabilitation of Conventional Existing Masonry Buildings
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1396/03/27
1396/03/23
1396/07/01
1396/03/23
96/1218995
740
گروه 3
32020113-1396-740-0-0-FA
مقاوم سازي بهسازي لرزه‌اي مصالح بنايي ساختمان‌هاي آجري ارزيابي آسيب‌پذيري
كاهش خطرپذيري زلزله , دستورالعمل‌هاي مطالعاتي , سازه , ساختمان , دستورالعمل‌هاي اجرايي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/28دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي آجري متداول موجود  1177