مشخصات ضابطه

فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود

Term of Reference for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings
ضوابط فنی (نشریه) ,
1
فارسی
1386/06/25
1386/06/25
1386/06/25
1386/06/25
100/84599
251
گروه 3
32020103-1386-251-0-1-FA
بهسازي لرزه‌اي فهرست خدمات ارزيابي آسيب‌پذيري مقاوم سازي ساختمان
كاهش خطرپذيري زلزله , شرح خدمات , ساختمان , بهره‌برداري , نگهداري
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/29فهرست خدمات مطالعات بهس  817