مشخصات ضابطه

نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه اول سال 1396

ضوابط مالی قراردادی ,
1396/11/03
1396/11/03
1396/11/03
1396/11/03
96-1652315
گروه 1
19031301-96-1652315
فولاد سيمان ورق تيرآهن ميلگرد
فولاد , تعديل , كارفرما , پيمانكار , مشاور
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/12/01نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه اول سال 1396  2167