مشخصات ضابطه

ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته نگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه آهن سال 1397

ضوابط مالی قراردادی ,
1396/12/27
1396/12/27
1396/12/27
1396/12/27
96/1784253
گروه 1
01050742-96/1784253
راه آهن فهرست بها
ريل و راه‌آهن , فهرست بهاي خاص رشته نگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه آهن
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/12/28ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته نگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه آهن سال 1397  1182