مشخصات ضابطه

شاخص‌هاي قطعي دوره‌هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1396

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/04/13
1397/04/12
1397/04/12
1397/04/12
97/174480
گروه 1
21071301-97/174480
شاخص تعديل فهرست بها
پيمانكار , تعديل , راه , ريل و راه‌آهن , ساختمان , تاسيسات برقي ساختمان , تاسيسات مكانيكي ساختمان , منابع آب , سدسازي , آبياري و زهكشي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/04/13شاخص‌هاي قطعي دوره‌هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1396  37649