مشخصات ضابطه

ضريب متوسط افزايش وزني در بخشنامه شماره 95/576756 مورخ 95/03/31

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/05/02
1397/04/31
1397/06/01
1397/04/31
97/210145
سایر
21071704-97/210145
تشخيص صلاحيت پيمانكار
پيمانكار , تشخيص صلاحيت پيمانكار
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/05/02ضريب متوسط افزايش وزني در بخشنامه شماره 95/576756 مورخ 95/03/31  4329