مشخصات ضابطه

تجزيه بهاي فهرست‌هاي واحد پايه (نسخه سال 1397)

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/05/16
1397/05/20
1397/05/20
244346
بدون دستور العمل
21010903-244346
فهرست بها تجزيه بها فهرست بها 1397
مشترك , ضوابط ارجاع كار پيمانكاري
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست ابنيه-97  16931
2 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست تاسيسات مكانيكي-97  5193
3 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست نوار حفاري- 97  1309
4 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست تاسيسات برقي-97  4880
5 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97  6374
6 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست راهداري-97  1683
7 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست نگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه‌آهن-97  900
8 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست خطوط انتقال آب-97  1779
9 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست شبكه توزيع آب-97  1565
10 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست چاه-97  977
11 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست آبياري و زهكشي-97  1892
12 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست سدسازي-97  1412
13 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست آبياري تحت فشار-97  1022
14 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست جمع‌آوري و انتقال فاضلاب-97  1746
15 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست انتقال و توزيع آب روستايي-97  1182
16 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست ساخت و ترميم قنات-97  790
17 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست آبخيزداري و منابع طبيعي-97  1494