مشخصات ضابطه

تجزيه بهاي فهرست‌هاي واحد پايه (نسخه سال 1397)

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/05/16
1397/05/20
1397/05/20
244346
بدون دستور العمل
21010903-244346
فهرست بها تجزيه بها فهرست بها 1397
مشترك , ضوابط ارجاع كار پيمانكاري
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست ابنيه-97  20665
2 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست تاسيسات مكانيكي-97  5949
3 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست نوار حفاري- 97  1407
4 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست تاسيسات برقي-97  5593
5 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97  7410
6 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست راهداري-97  1883
7 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست نگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه‌آهن-97  971
8 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست خطوط انتقال آب-97  1985
9 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست شبكه توزيع آب-97  1734
10 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست چاه-97  1062
11 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست آبياري و زهكشي-97  2121
12 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست سدسازي-97  1566
13 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست آبياري تحت فشار-97  1131
14 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست جمع‌آوري و انتقال فاضلاب-97  1976
15 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست انتقال و توزيع آب روستايي-97  1306
16 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست ساخت و ترميم قنات-97  840
17 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست آبخيزداري و منابع طبيعي-97  1689