مشخصات ضابطه

شاخص‌هاي موقت دوره‌هاي سه ماهه اول و دوم سال 1397

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/07/07
1397/07/08
1397/01/01
1397/07/08
97/348703
گروه 1
21071301-97/348703
تعديل سال 1397 شاخص موقت تعديل شاخص تعديل سه ماهه اول سه ماهه دوم
پيمانكار , تعديل
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/07/08شاخص‌هاي موقت دوره‌هاي سه ماهه اول و دوم سال 1397  42142