مشخصات ضابطه

تبيين مواردي از بخشنامه شماره 1299188/ 96 مورخ 4/ 5/ 1396(اصلاحيه دستورالعمل انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع)

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/08/26
1397/08/22
1397/08/22
1397/08/22
97/446861
اجباري
21070733-97/446861
سرجمع، متن قرارداد
پيمانكار , بخشنامه سرجمع , ساختمان , تاسيسات برقي ساختمان , تاسيسات مكانيكي ساختمان , موافقت‌نامه‌ها و شرايط عمومي قراردادها , ساخت
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/08/26 دستورالعمل انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع  3453
2 1397/08/26اصلاحيه دستورالعمل انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع  2933