مشخصات ضابطه

شاخص‌هاي قطعي تعديل مربوط به نيمه اول سال 1397

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/10/04
1397/09/29
1397/09/29
1397/09/29
97/529906
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
21071301-97/529906
تعديل شاخص تعديل شاخص
پيمانكار , تعديل
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/10/04شاخص هاي قطعي تعديل مربوط به نيمه اول سال 1397  40541