مشخصات ضابطه

ضوابط عمومي طراحي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي (تجديد نظر اول)

(General Design Criterion for Irrigation and Drainage networks (First Revision
ضوابط فنی (نشریه) ,
1
فارسی
1397/11/06
1397/11/02
1398/04/01
1397/11/02
97/603301
0281
گروه 3 (لازم‌الاجرا)
07050107-1397-0281-0-1-FA
آبياري زهكشي هيدرومدول حريم مدول آبياري كانال قطعه زراعي
آبياري و زهكشي , ضوابط طراحي , امكان‌سنجي نهايي (توجيه فني، مالي، محيط‌زيستي، فرهنگي، اجتماعي، ميراث فرهنگي، پدافند غيرعامل و اقتصادي) , مطالعات پايه (فقط براي امكانسنجي تك مرحله‌اي) , طراحي جزئيات اجرايي , بهره‌برداري
اين ضابطه بازنگري ضابطه شماره 281 با عنوان «ضوابط عمومي طراحي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي» چاپ سال 1383 مي‌باشد كه در آن تجديدنظر و تكميل تعاريف انواع كانال‌ها و زهكش‌ها و ساير مجاري انتقال آب، پارامترهاي موثر در جانمايي و طراحي شبكه‌هاي آبياري، ضوابط عمومي طراحي شامل مباني پايه، تخصيص منابع آب، ملاحظات جانمايي، گزينه‌يابي نوع شبكه، ملاحظات اجتماعي - اقتصادي و زيست‌محيطي، ملاحظات اجرايي، بهره‌برداري، ايمني و حفاظت در طراحي، نحوه انتخاب مسير كانال‌ها، لوله‌ها و زهكش‌ها و تعيين ظرفيت طراحي مجاري آبياري و نيز ضوابط عمومي انتخاب نقشه‌هاي مبنا و نحوه ارائه نقشه‌هاي طراحي همراه با ساير مشخصه‌هاي عمومي طراحي، ارائه شده است. اين ضابطه راهنماي مناسبي براي مهندسين طراح و كارشناسان بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري مي‌باشد و در يكنواخت شدن تعاريف و ضوابط عمومي طراحي شبكه‌ها موثر خواهد بود.
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/11/06ضوابط عمومي طراحي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي (تجديد نظر اول)  773