مشخصات ضابطه

فهرست بهاي كلان راهسازي سال 1397

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/11/06
1397/11/06
1397/11/06
1397/11/06
97/609820
سایر
01030719-97/609820
راه راهسازي راه اصلي فهرست بها راه فرعي آزادراه بزرگراه تقاطع همسطح تبادل پل تونل نرم قيمت مطالعات مهندسي ارزش پايش و ارزيابي
راه , فهرست‌بهاي رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه , برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل , راه , پل , تونل
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/11/07فهرست بهاي كلان راهسازي سال 1397  1493