مشخصات ضابطه

آيين‌نامه طراحي محوطه زميني فرودگاه‌ها (تجديد نظر اول)

Airports Landside Design
ضوابط فنی (نشریه) ,
1
فارسی
1397/11/10
1397/11/07
1398/04/01
1397/11/07
97/615201
0197
گروه 2 (لازم‌الاجرا)
01070107-1397-0197-0-1-FA
راه فرودگاه محوطه زميني فرودگاه هواپيما طراحي
هوايي , ضوابط طراحي
از تاريخ 01‏/04‏/1398رعايت كامل مفاد اين ضابطه الزامي است و ضابطه شماره 5454‏/54‏-6509‏/102 مورخ 15‏/10‏/1378 فاقد اعتبار خواهد بود.
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/11/10آيين‌نامه طراحي محوطه زميني فرودگاه‌ها(تجديد نظر اول)  441