مشخصات ضابطه

ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎي ﮐﺸﻮر ـ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/12/28
1397/12/28
1398/02/01
1397/12/28
97/747894
اجباري
28060901-97/747894
پايگاه اطلاعات قرارداد
بخشنامه فرابخشي , ضوابط عمومي معاملات
http://CDB.mporg.ir
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/12/28 ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎي ﮐﺸﻮر ـ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2http://CDB.mporg.ir 541