مشخصات ضابطه

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1398

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/12/28
1397/12/28
1397/12/28
1397/12/28
97/747260
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
07070703-97/747260
فهرست بها آب شبكه توزيع آب
آب و فاضلاب , فهرست‌بهاي رشته شبكه توزيع آب , ساخت
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/12/28فهرست‌بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1398  222