مشخصات ضابطه

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎوران، ﺳﺎل 1398

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/03/18
1398/03/18
1398/01/01
1398/03/18
98/129045
گروه 2 (لازم‌الاجرا)
21091103-98/129045
نظارت كارگاهي حق‌الزحمه
مشاور , خدمات نظارت , ساخت
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/03/19راهنماي آناليز خودرو  5500
2 1398/03/19دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎوران، ﺳﺎل 1398  36486