مشخصات ضابطه

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/03/18
1398/03/18
1398/01/01
1398/03/18
98/129056
اجباري
21091103-98/129056
حق‌الزحمه نظارت نظارت يكپارچه حق‌الزحمه
مشاور , خدمات نظارت , ساخت
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/03/19دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت98  1060