مشخصات ضابطه

دستورالعمل تعديل حقالزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/03/18
1398/03/18
1398/01/01
1398/03/18
1398/12/29
98/128963
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
26021105-98/128963
تعديل حق‌الزحمه طرح توسعه شهرها ضريب K
برنامه‌ريزي شهري , خدمات تهيه طرح‌ توسعه (شهري، روستايي و ناحيه) , موافقت‌نامه‌ها و شرايط عمومي قراردادها , خدمات تهيه طرح‌ توسعه (شهري، روستايي و ناحيه)
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/03/19دستورالعمل تعديل حقالزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها سال 1398  95