مشخصات ضابطه

راهنماي كاربرد بيمه‌هاي مهندسي و مسووليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان (تهيه، ارزيابي، دريافت خسارت)

Guideline for Engineering Insurance & Employer’s Liability Insurance (Preparation, Loss assessment, Indemnification)
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1398/07/15
1398/07/15
1398/07/15
1398/07/15
0767
بدون دستور العمل
21010507-1398-0767-0-0-FA
بيمه مسئوليت مدني خسارت
مشترك , بيمه , بيمه , ساخت , بهره‌برداري , نگهداري
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/07/15راهنماي كاربرد بيمه‌هاي مهندسي و مسووليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان (تهيه، ارزيابي، دريافت خسارت)  3158