مشخصات ضابطه

دستورالعمل فني ارزيابي كارايي تثبيت كننده‌هاي خاك (مالچ)

Technical Instructions for Evaluating Performance of Soil stabilizers (mulch)
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1398/08/19
1398/08/14
1399/01/01
1398/08/14
98/449265
0783
گروه 3 (لازم‌الاجرا)
17150115-1398-0783-0-0-FA
مالچ حفاظت خاك فرسايش پوشش
محيط زيست , دستورالعمل‌هاي اجرايي , استاندارد
تهيه و تدوين «دستورالعمل فني ارزيابي كارايي تثبيت كننده هاي خاك (مالچ) » در قالب مجموعه موارد مهمي از نيازسنجي تثبيت كننده‌هاي خاك، تاريخچه كاربرد، انواع شاخص هاي ارزيابي، ضوابط ارزيابي، معيارهاي آزمايشگاهي و در نهايت مجموعه فرم‌هاي ارزيابي كارايي تثبيت كننده هاي خاك در اين ضابطه جمع آوري شده است. از آنجا كه اين مجموعه فعاليت‌ها بايد با دقت و مطابق ضوابط و معيارهاي مربوط به اجرا در آمده، نظارت شوند و مورد كنترل و ارزيابي‌هاي منطقي قرارگيرند؛ لذا در اجراي فعاليت‌هاي تثبيت گرد و غبار لازم است ضمن توجيه فني و اقتصادي به لحاظ كيفيت، منطبق بر دستورالعمل‌ها و ضوابط علمي مربوط باشند تا كارايي مورد انتظار در دوره‌ي طرح تامين گردد.
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/08/19دستورالعمل فني ارزيابي كارايي تثبيت كننده‌هاي خاك (مالچ)  576