مشخصات ضابطه

مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني (جلد دوم): ويژگي هاي ساختاري ابنيه، ويژگي هاي عملكردي ابنيه

Rules and Criteria for Design and Implementation of Building Type Details (Volume II): Structural Properties of Buildings, Functional Properties of Buildings
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1398/06/25
1376/11/15
1377/03/01
1376/11/15
102/6840-54/6325
0167
گروه 2 (لازم‌الاجرا)
03030107-1376-0167-2-0-FA
ساختمان جزئيات تيپ (همسان) عملكرد
ساختمان , ضوابط طراحي , مباني طراحي , دستورالعمل‌هاي اجرايي , طراحي جزئيات اجرايي , ساخت
1-مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني (جلد اول): اقليم و ويژگي هاي ساختماني، روش‌هاي ساخت و تكنولوژي ساختمان، مصالح ساختماني و ضوابط كاربرد آن
2-مهندسي نگهداري ساختمان و تأسيسات (جلد سوم) - نگهداري تجهيزات الكتريكي
3-مهندسي نگهداري ساختمان و تأسيسات (جلد دوم) - بهداشت محيط و پاكيزه نگاه داشتن ساختمان
4-مهندسي نگهداري ساختمان و تأسيسات (جلد چهارم) - روغنكاري
5-مهندسي نگهداري ساختمان و تأسيسات (جلد اول) - نگهداري دستگاههاي تأسيساتي
6-مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني (تجديد نظر دوم)
7-مقررات و معيارهاي طراحي و اجراي جزئيات تيپ ساختماني (جلد سوم): نقشه‌هاي جزئيات تيپ (لوح فشرده)، راهنماي نصب و استفاده از نرم افزار (ويرايش اول)
8-مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان (جلد ششم): نقشه‌هاي جزييات - قسمت دوم
9-مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان (جلد ششم): نقشه‌هاي جزييات - قسمت اول
10-مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان‌ها (جلد پنجم) : لوله‌هاي ترموپلاستيك
11-مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان‌ها (جلد چهارم) : عايق كاري
12-مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان‌ها (جلد سوم) : كانال كشي
13-مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان (جلد دوم) ويرايش دوم : تاسيسات بهداشتي
14-مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان (جلد اول) ويرايش سوم : تاسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع
15-مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي كارهاي ساختماني- جلد دوم: تاسيسات برقي جريان ضعيف (تجديد نظر اول)
16-مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي كارهاي ساختماني - جلد اول: تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط (تجديدنظر دوم)
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/09/16مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني (جلد دوم): ويژگي هاي ساختاري ابنيه، ويژگي هاي عملكردي ابنيه  809