مشخصات ضابطه

دستورالعمل ارزيابي كيفيت و مشخصات فني عمليات اجرا شده

Guideline for Assessment of Quality & Technical Specifications of Performed Operations
ضوابط فنی (نشریه) , ضوابط مالی قراردادی ,
0
فارسی
1398/10/18
1398/10/18
1399/04/01
1398/10/18
98/597991
0773
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
21070111-1398-0773-0-0-FA
مشخصات فني ارزيابي كيفيت عمليات اجرايي
پيمانكار , مشخصات فني عمومي , راه , ريل و راه‌آهن , هوايي , دريايي , پل , تونل , ساختمان , سدسازي , آبياري و زهكشي , پيمانكار , طرح و ساخت , ساخت , تحويل
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/10/21دستورالعمل ارزيابي كيفيت و مشخصات فني عمليات اجرا شده   1289