مشخصات ضابطه

تمديد اعتبار گواهينامه‌هاي پيمانكاري با بالاترين پايه 3، 4 و 5

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/12/18
1398/12/18
1397/04/01
1398/12/18
98/734310
اجباري
21071704-98/734310
تشخيص صلاحيت پيمانكاران
پيمانكار , تشخيص صلاحيت پيمانكار
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/12/18تمديد اعتبار گواهينامه‌هاي پيمانكاري با بالاترين پايه 3، 4 و 5  1525