مشخصات ضابطه

فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1399

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/12/28
1398/12/27
1398/12/27
1398/12/27
98/758140
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
03030723-98/758140
ساختمان فهرست بها ابنيه
ساختمان , فهرست‌بهاي رشته ابنيه , ساختمان , فهرست‌بهاي رشته ابنيه
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/12/28فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1399  32078