مشخصات ضابطه

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1399

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/12/27
1398/12/27
1398/12/27
1398/12/27
98/758237
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
03060727-98/758237
تأسيسات مكانيكي فهرست بها
تاسيسات مكانيكي ساختمان , فهرست‌بهاي رشته تاسيسات مكانيكي , ساخت
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/12/28فهرست‌بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1399  5715