مشخصات ضابطه

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب سال 1399

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/12/27
1398/12/27
1398/12/27
1398/12/27
98/758130
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
07070729-98/758130
فهرست بها آب و فاضلاب
آب و فاضلاب , فهرست‌بهاي جمع‌آوري و انتقال فاضلاب , ساخت
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/12/28فهرست‌بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب سال 1399  1028