مشخصات ضابطه

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت - سال99

ضوابط مالی قراردادی ,
1399/04/02
1399/03/31
1399/01/01
1399/03/31
99/142010
گروه 2 (لازم‌الاجرا)
21011103-99/142010
حق‌الزحمه نظارت مشاور نظارت نظارت يكپارچه
مشترك , خدمات نظارت , ساخت , راه‌اندازي , تحويل
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1399/04/02دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه نظارت 99  23878
2 1399/04/14فايل اكسل راهنماي تهيه پيوست 3 قرارداد نظارت  6609
3 1399/04/14فايل اكسل راهنماي تهيه صورتحساب قرارداد نظارت سال 99  4531
4 1399/04/14فايل اكسل راهنماي برآورد حق‌الزحمه درصورت تعدد پيمان  3045
5 1399/04/14فايل اكسل راهنماي تعيين خسارت  2730